Algemene Voorwaarden

Gevestigd aan de Kretastraat 66, 1339 VW te Almere
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65797019

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Secured: de eenmanszaak gevestigd aan de Kretastraat 66, 1339 VW te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 65797019.

2.  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Secured de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Secured, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.  Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Secured uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3.  Wanneer door Secured gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Secured onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4.  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Secured, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De bepalingen van deze voorwaarden die gelden voor (het personeel van) Secured zijn derhalve eveneens van toepassing op alle door Secured ingeschakelde derden.

5.  Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Secured in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door Secured vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6.  Secured behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen.  Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

1.  Alle aanbiedingen en offertes van Secured zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.  De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Secured opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Secured haar aanbieding baseert.

3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Secured niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4.  De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en
opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

5.  De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Secured zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1.  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Secured eerst dan tot stand nadat Secured een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.  De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2.  Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Secured slechts, indien deze door Secured schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.  Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

4.  Elke overeenkomst wordt door Secured aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Secured bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Secured van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Secured het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Secured de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

5. Secured is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Duur en verlenging

1.  De overeenkomst tussen Secured en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.  Behoudens zwaarwegende redenen, zal Secured, waar het belang van de overeenkomst en de uit te voeren werkzaamheden dit verlangen, zo lang als redelijkerwijs nodig is, instemmen met verlenging van de looptijd van de overeenkomst.

3.  In geval dat verlenging van de overeenkomst aan de orde is zullen Secured en de Opdrachtgever dienaangaande nader overleg voeren en nadere schriftelijke afspraken maken.

Artikel 6. Uitvoering en uitvoeringstermijn

1.  Secured is een door het Ministerie van Justitie erkend beveiligingsbedrijf (vergunningsnummer ND 5665).  Secured is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

2.  Indien Secured gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoering van de overeenkomst en de daarmee samenhangende uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Secured ter beschikking heeft gesteld.

3.  Indien Secured een termijn voor uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief.  Een opgegeven uitvoering is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn.  Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Secured derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  Secured dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.  Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Secured gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.  Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Secured gehouden bij de uitvoering van de werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen.  Secured is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter door Secured worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door Secured volgens het gebruikelijke tarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.  De werktijden op een dienst worden in onderling overleg met de Opdrachtgever en Secured bepaald.

7.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voert Secured haar werkzaamheden uit in haar eigen bedrijfskleding.

Artikel 7. Inschakeling derden

1.  Secured behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  Secured blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

2.  Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Secured steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer anderen personen met dezelfde kwalificaties.

3.  Indien door Secured of door Secured ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 8. Informatieplicht

1.  De Opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Secured te verstrekken.  De Opdrachtgever zal Secured zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.

2.  De Opdrachtgever verplicht zich Secured op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten.  De Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten, waardoor de uitvoering van de overeenkomst door Secured kan worden gehinderd, verhinderd of anderszins kan worden tegengewerkt mits uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Secured.

3.  Secured is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de Opdrachtgever van waarnemingen.  Secured brengt indien nodig na het einde van iedere dienst een schriftelijk of mondeling rapport uit aan de Opdrachtgever ter informatie van de bevindingen en werkzaamheden.

4.  Het rapport is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever.  Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.  Behoudens hetgeen hierover in wettelijke bepalingen is opgenomen, mag het rapport in geen geval aan derden ter beschikking worden gesteld, mits hiervoor schriftelijke toestemming door Secured is verleend.

5.  Secured aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor acties of maatregelen, die door een Opdrachtgever op basis van het rapport tegen derden worden genomen.  Indien Secured ter zake verantwoordelijk wordt gesteld, vrijwaart de Opdrachtgever Secured van elke aansprakelijkheid.

6.  Secured is niet verplicht de bronnen waaruit zij bij het opstellen van haar rapport heeft geput bekend te maken.  De Opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

Artikel 9. Zorgplicht

Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken zijn zowel Secured als de Opdrachtgever gehouden de onderzoekgegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als
door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

1.  Secured is verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat Secured bij het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst bekend is geworden, tenzij Secured tot overlegging van deze gegevens gehouden is op grond van een wettelijke getuigplicht of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit.  De geheimhoudingsplicht van Secured strekt
zich ook uit tot de identiteit van de Opdrachtgever.

2.  Secured legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en aan door haar ingeschakelde derden.

3.  De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11. Facturatie en betaling

1.  Betaling van werkzaamheden en diensten worden achteraf door middel van een factuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.  Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Secured aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3.  Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels) rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.  Alle (buiten) gerechtelijke kosten welke Secured maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever.  In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro).  Indien de werkelijk door Secured gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Secured en de verplichtingen van de wederpartij jegens Secured onmiddellijk opeisbaar.

6.  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.  Secured is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.  Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de Secured gesloten overeenkomst.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1.  Indien Secured of de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere vpartij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden.  De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2.  Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a.  de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b.  de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c.  de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d.  een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;
e.  de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
f.  buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3.  Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds ter prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Secured nog niet is uitgevoerd.

4.  Bedragen die Secured vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Secured reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Secured verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.  Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Secured gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.  Hiertoe is Secured eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1.  Indien Secured aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  Indien sprake is van een overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van Secured verder beperkt tot de door de Opdrachtgever aan Secured betaalde bedragen in de drie (3) maanden direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Secured aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Secured kunnen worden toegerekend.

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2.  Secured is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3.  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Secured.

Artikel 14. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Secured voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Secured toerekenbaar is. Indien Secured uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Secured zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Secured, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.  Alle kosten en schade aan de zijde van Secured en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Retentierecht

Secured kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van Secured onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Secured verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 16. Overmacht

1.  Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Secured voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Secured als overmacht gelden.  Hetzelfde geldt, indien Secured onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

2.  Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Secured in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

3.  In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Secured uit welken hoofde dan ook uitgesloten.  Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee (2) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

4.  Indien Secured bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

Secured behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Secured heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.  Op alle door Secured gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van
andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Secured, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.  Dit laat onverlet dat Secured met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Pin It on Pinterest

Share This